SCLERO.ORG
Search
ISN: Kannada Version
The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".
̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ ?
F ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß DAUÀèzÀ°è §gézÀªÀgÀÄ µé°è K £ïì÷ó, EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPéÌ C£ÀĪázÀ ªÀiárzÀªÀgÀÄ Q±éÆÃj ªÀÄÄAqÀVð (Kishori Mundargi.) EzÀ£ÀÄß AiÀiáªÀ ªéÊzÀågÀÄ w¢Ý ªÀÄÄzÀætPéÌ ¹zsÀÞ¥Àr¹®è. ¤gáPágÀ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ?
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ
¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ
¸éÌ÷¸ eacute;Ì÷ egrave;g eacute;Æq eacute;ªÀÄðzÀ ªÀÄÆ® P aacute;gÀtUÀ¼ÀÄ
ºÀgÀqÀĪÀÅ¢® egrave; ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ eacute;ìgï g eacute;ÆÃUÀzÀAv eacute; ºÀ§ÄâªÀÅ¢®
¨ázséUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvéì
ªéÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ
¸é̯éÆæqéªÀÄðzÀ §UéÎ
g eacute;ÆÃVUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ
EvÀgÀ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀ?

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¸áªÀiá£ÀåªáV §gÀĪÀAxÀºÀ géÆÃUÀªÀ®è. EzéÆAzÀÄ §ºÀÄPá®zÀ DméÆ EAAi Cª eacute;ÄÃjP aacute;zÀ deg; egrave; egrave; ± eacute;RqÀ 1,50,000 jAzÀ 5,00,0 CzÀ® egrave;z eacute; EzÀÄ 30 jAzÀ 50 ªÀ±Àðz eacute;ƼÀVgÀĪÀ º eacute;AUÀ¸ÀgÀ d.

JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ, ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸ÉÖ«ÄPï.

¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð zÉúÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßzÀgÀÄ PÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (ZÀªÀÄð, zÉúÀzÀ M¼ÀV£À CAUÀUÀ¼ÀÄ ). ¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷èg r¥sóÀŸÉ, °«ÄmÉqï, PÉæ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ MªÉ¯Áð¥ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ.

JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ ªÉÆ¥sÉðAiÀÄ ªÉÆ¥sÉðAiàä ªÉÆ¥sªÀÄvÀÄÛ °Ã¤AiÀÄgï. EzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É (PɮĪÀÅ ¨Áj M¼ÀVgÀĪÀ CAUÁA±ÀzÀ ªÉÄïÉ) ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ zÉúÀzÀ M¼À CAUÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ºÁ¤AiÀÄÄ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÀıÀågÀ CAiÀÄıÀå PÀ«Ää DUÀĪÀÅ¢®è.

ªÀÄPÀ̼À°è AiÀiÁªÀÅzÉ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÀÅ PÁt¹ PÉÆAqÀgÉ, CzÀ£ÀÄß ZÉ®ÆØ÷íqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð CxÀªÀ dĪɣÉå÷è ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁgÉ.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è ºéZÀÄÑ «µÀAiÀĪÀÅ zéÆgÀPÀÄvÀÛzé.

¥Àv eacute;Û ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiáV ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀpt ºáUÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀjPéë ªÀiáqÀ®Ä ºéZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅAmáUÀÄvÀÛzé. KPéAzÀgé §ºÀ¼À PÀ«Ää ªéÊzÀåjUé EzÀgÀ w¼ÀĪÀ½Pé Ezé. EzÀ®èzé géÆÃVUÀ¼À°è EzÀÄ ªéÆzÀ®Ä PÀAqÀħAzÀ°è ¸éå÷ì÷Û«ÄPï ®Ä¥À¸ï JjvéªÀÄméƸÀ¸ï, ¥á°ªÀÄAiéƸéÊn¸ï ªÀÄvÀÄÛ IĪÀÄoÀAiÀiïØ Dyæ÷å÷Öð¸ÀÄ«£ÀAxé PÀAqÀħgÀÄvÀÛzé.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀµÀÖªázÀzÀÄÝ, géÆÃVUÀ¼À ªÀiá£À¹PÀ DgéÆÃUÀåPÀÄ̺ᤠGAmáUÀÄvÀÛzé. ºÀ®ªÀÅ géÆÃVUÀ¼ÀÄ váªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖªÀÅ CWéÆÃgÀªéAzÀÄ w½¹záÝgé ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ

¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð¢Azà ZàªàäðPéÌ ªàävàäÛ zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ¦üû¨éÆ湸ï (UáAiàä) GAlUàävàÛzé. Ezàä PàæªéäÃt UànöAiàiáUàävàÛzé, DzàjAzà ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ "ªàä£àä±àågà£àäß Pà°è£àAvé ªàiáqàäªà géÆÃUà" JAzàä ºé¸àgàä ¥àqé¢zé"

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà ªàäÆ® PágàtUà¼àä EzàäªàgéUàä w½¢®è. P鮪àgà°è ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ºá¤Pàgà gà¸áAiàä¤Pà zàæªàåUà½Azà DVgà §ºàäzàä. GvààwÃAiàä, ¨sàäæ£àzà fêàPàt ªàävàäÛ ªéÊgà¸àνAzà DU৺àäzéAzàä ºéüà¯áVzé. ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà PágàtUà¼àä ¥àÅlªà£àäß £éÆÃr.

ºàgàqàäªàÅ¢®è ªàävàäÛ Pà£éìgï géÆÃUàzàAvé ºà§äâªàÅ¢®.

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ CAlä géÆÃUàªà®è. PéÊ Pàä®äPàäªàÅzàä, C¦àPéƼàäîªàÅzàä, ZàäA©¸àäªàÅzàä, zéÊ»Pà ¸àA¥àæPàªàÅ, gàPàÛ Cxàªà AiàiáªàÅzéà zéúàzà zàæªàUà¼à ¸àA¥àæPàªàÅ F géÆÃUàªà£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è. wAr w£à¸àä Cxàªà w£àäߪà vàméöAiàä£àäß ºàAaPéƼàäîªàÅzàjAzà géÆÃUàªàÅ §gàäªàÅ¢®è. géÆÃVUà¼à Péªàäää Cxàªà ¹Ã£àä Ezà£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è. . (1)

¸àzàåzà°è ¥àÇtðªáV F géÆÃUàªà£àäß aQvéì ªàiáqà®ä Oµà¢Aiàä£àäß Aiàiágàä PàAqàä»r¢®è. Dzàgé P鮪àÅ ¨ázséUà½Ué G¥àAiàääPàÛ végà¦Uཪé. F ªé¨ï ¸éÊlß°è PàAqàä§gàäªà ¨ázséUà¼àä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðPéÌ ¸àA§Azà¥ànögàäªàÅzàä. ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¨ázséUà ¼àä ªàävàäÛ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð aQvéì ºáUàä ªéÊzàåQÃAiàä ¥àæAiàävàßUà¼àä Ezà£àäß N¢j

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªà£àäß aQvéìé ªàiáqà®ä P鮪àÅ végà¦Uཪé, ¸éöA ¸é¯ïè máæ£àäì÷áeóéÆí£ï ªàävàäÛ gé¯áQì£ï. ªéÊzàåQÃAiàä ¥àæAiàävàßUà¼àä Ezà£àäß N¢.

Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä

ªámï E¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð? D«ä CªàjAzà (¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï géÆÃVAiàä ªàäUà¼àä)

ªámï E¸ï ¸éí÷ègéÆqéªàäð? DxéæöÊðn¸ï ¥sóË£éرà£ï (Aiàää.J¸ï)

géÆÃVUà¼à C£àä¨sàªàUà¼àä

¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð:
Péæ¸ïö ¸éÆöjøï
r¥sóàÅöå¸ï ¸éÆöjøï
°«äméqï J¹Ø ¸éÆöjøï
Nªé¯áð¥ï ¥éõéAmï ¸éÆöjøï

¯éÆÃPà¯éʸïØ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð:
°Ã¤Aiàägï ¸éÆöjøï
ªàiá¥séðAiàä ¸éÆöjøï
ªàiá¥séðAiàä ¸éÆöjøï (El°Aiàä£ï)
Evàgà «µàAiàäUà¼àä
r¦üûPàä¯ïö qàåUéÆß¹¸ï CAqï C£àØ÷åUéÆ߸ïØ
EM¹£éƦü°Pï ¥sóà¹ìn¸ï
EAmé¹öð²Aiàä¯ï ¹¹ön¸ï
eéÆUéæ£ï'¸ï ¹£éÆØçA

Evàgà «µàAiàäUà¼àä

(2)¸éÌ÷ègéÆqéªàäð j¸éZïð ¥sóËAqéñà£ï ¥sóáPïö ¶Ãmï

(3) qïæ. ªàiËjÃ£ï ªéäAiéä¸ï, ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¥àŸàÛPàzà ¯éÃRPàgàä géÆÃVUà½Ué ªàävàäÛ Cªàgà ªàä£éAiàäªàjUé MAzàä ªàiáUàðzà±àð£à, ºéƸàö£ï, méPáì¸ 1998 ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð Pá£éágé¤ì£à°è ºéýzà ªàiávàäUà¼àä «äaUà£ï £ár£à qélæAiàiïÛ Hj£à°ègàäªà ªéÃ£ï ¸éömï Aiàä䤪é¹ðnAiàä Iƪàämá¯éÆf «¨sáUàzà°è ¥éÇæ¥sóé¸àìgï DVzáÝgé.

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to

¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä : MAzàä ªéäïéÆßÃl

 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.